• 06-44806305

Het sociaal-maatschappelijk domein is een complex en dynamisch gebied en kent verschillende aspecten en invalshoeken. Beleid formuleren, nota’s schrijven, conferenties organiseren, visie vormen, dat is al niet gemakkelijk. Concrete resultaten bereiken binnen dit gebied is nóg ingewikkelder. Hoe bereik je daadwerkelijk ‘de doelgroep’, vaak mensen in ‘kwetsbare’ positie? Hoe realiseer je dat mensen hun energie op positieve wijze aanwenden, zich richten op groei en perspectief en zich constructief verhouden tot hun omgeving: op eigen kracht, eigen verantwoordelijk en in samenwerking met anderen. Er is in het huidige maatschappelijke veld steeds meer behoefte aan initiatieven en werkzaamheden die dit tot doel hebben.

Stichting Nexus richt zich op duurzame ontwikkeling van individuen en van sociale samenhang. We doen dat door mensen zelf uit te nodigen, uit te dagen en te motiveren om actief te zijn, zich te ontwikkelen, zich in te zetten voor hun omgeving, om van betekenis te zijn. We doen dat eveneens door bruggen te slaan, tussen mensen onderling, tussen mensen en verenigingsleven en tussen mensen en instellingen. Wij zijn denkers en doeners en werken vanuit onze eigen visie op mens- en maatschappijontwikkeling, met betrokkenheid en gevoel voor kansen, potentie, behoeften en de daarbij passende vormen om tot resultaat te komen.

Wij hebben ervaring met het werken met heel verschillende doelgroepen; wij weten hoe mensen uit een isolement en passiviteit kunnen komen; wij hebben ervaring met en inzicht in de werkwijzen en potentie (inclusief de beperkingen) van maatschappelijke organisaties en de lokale overheid.

Die ervaring omvat een groot deel van het sociaal domein met o.a.: het leiden van vrijwilligers- en beroeps)organisaties in welzijn en (sociaal juridische) hulpverlening; opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van taal, integratie, mantelzorg, begeleiden van asielzoekers en vluchtelingen, huiselijk geweld, samenleven in wijken en buurten, jongeren, begeleiding van vrijwilligersorganisaties, sport en verenigingsleven (alles op het niveau van beleidsontwikkeling en uitvoering; zowel vanuit de kant van de (lokale) overheid als van het particulier initiatief); diverse publicaties over o.a. arbeidsparticipatie, emancipatie, integratie, leefbaarheid, burgerinitiatieven, voortijdig schoolverlaters, jongeren, islam, sociale activering en huiselijk geweld.

Dit stelt Stichting Nexus in staat om ook externe opdrachten aan te nemen op velerlei gebied:

Projectleiding en projectontwikkeling bij sociale ontwikkelingen

Wij ontwikkelen en leiden projecten die mensen in een kwetsbare positie uitnodigen en uitdagen zichzelf te ontwikkelen en zich in te zetten voor persoonlijke groei en die van hun omgeving. We streven altijd naar een geheel zelfstandig functioneren of reguliere inbedding. Onze projecten kunnen gericht zijn op een gebied (wijk, buurt, dorp, gemeente), op (doel)groepen of op thema’s.

Zo zou het Sociaal Atelier als voorbeeld kunnen dienen voor een vergelijkbare ontwikkeling in andere plaatsen of gemeenten.

Ook zijn afzonderlijke projecten uit het Sociaal Atelier mogelijk: zoals De Wereld in Huis en Social meetings: zie voor meer info over deze projecten de beschrijving onder ‘Sociaal Atelier’.

Coaching en procesbegeleiding

Projecten die al grotendeels zelfstandig ‘draaien’ kunnen behoefte hebben aan coaching of procesbegeleiding op maat: het coachen van coördinatoren, sleutelvrijwilligers, samenwerkingstrajecten, etc.

Analyse en advisering

Wij maken analyses van sociale vragen, problematieken of specifieke doelgroepen. Wij doen dat altijd in samenspraak met de direct betrokkenen. We zoeken naar de kern en naar de energie om een positieve beweging te kunnen maken. Om tot een heldere analyse te komen zijn verschillende vormen mogelijk: een mini-conferentie, workshop, participerend of verkennend onderzoek. De werkzaamheden worden afgesloten met een heldere rapportage, inclusief advies en aanbevelingen en, indien gewenst, met een plan van aanpak voor een nieuw initiatief of project.

Stichting Nexus werkt vanuit een nauwe samenhang van beleid en uitvoering, vanuit een mensgerichte visie op de samenleving, met een daardoor gevoede energie en gedrevenheid, altijd gericht op gewenste effecten voor individu en collectief.
Vandaar ons motto: praktische aanpak van sociale vraagstukken - met visie en betrokkenheid naar resultaat.

Mogelijk voor u van toepassing? Mail of bel 06-44806305.

Vaste activiteiten

Locatie: Wijkcentrum de Symfonie

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

calendar 128Elke vrijdag 10.00-12.00
inloop en diverse activiteiten

calendar 128Elke maandag 10.00-12.00 u.
De Kroon – Van en Voor Vrouwen

 

Locatie: Berglandweg 42 (achterom)

calendar 128Elke dinsdag 10.00-12.00 u.
De Kroon - Van en Voor Vrouwen

 

Tijd en locatie op afspraak

Alle andere activiteiten (door heel de gemeente Tilburg) zijn op afspraak.

De activiteiten van Nexus worden mogelijk gemaakt door

de inzet van vele fantastische vrijwilligers en stagiaires.
En door de ondersteuning van het VSBfonds, Thebe Extra, Fysio Binnenstad, Stichting Kleinbedrijf, AdvocatenCollectief en het Oranjefonds.


 

advocatencollectief
fysiobinnenstad
kleinbedrijf
oranje-fonds-logo
thebe
vsbfonds